Lần đầu tiên Bộ Giáo dục đưa ra tiêu chuẩn với giảng viên sư phạm

Lần đầu tiên Bộ Giáo Dục đưa ra các tiêu chí để đánh giá giảng viên sư phạm, hằng năm các giảng viên sư phẩm phải tự đánh giá độ đạt chuẩn theo 18 tiêu chí, và hội đồng trường sẽ xét duyệt 3 năm một. Ngoài các tiêu chí để quy định về chuẩn nghề nghiệp được áp dụng với giảng viên của các trường đại học, cao đừng và các tổ chức cá nhân khác.

Phải công bố kết quả nghiên cứu, biết sử dụng ngoại ngữ trong giảng dạy

Theo như dự thảo mới thì giảng viên sư phạm phải đáp ứng được các chuẩn nghề nghiệp, có năng lực chuyên môn, giỏi nghiệp vụ. Có năng lực nghiên cứu khoa học và phát triển quan hệ xã hội.

         Lần đầu tiên Bộ Giáo Dục đưa ra yêu cầu đối với giảng viên sư phạm

Riêng về phẩm chất nghề nghiệp của giảng viên sư phạm thì cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống và cách ứng xử chuẩn mực, được đồng nghiệp, người học và cộng đồng tin cậy, yêu mến.

Ngoài ra các giảng viên sư phạm phải đạt được trình độ đào tạo theo như quy định trong dự thảo, có chuyên môn giỏi và nghiệp vụ vững vàng, bên cạnh đó còn biết sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng được công nghệ thông tin và truyền thông trong giảng dạy và nghiên cứu, biết vận dụng các phương pháp giảng dạy và kỹ thuật trong thiết kế giảng dạy và tổ chức buổi học. Ngoài ra còn phải sử dụng được các công cụ đánh giá, và kết quả đánh giá.

Về nghiên cứu khoa học, giảng viên sư phạm cần thực hiện thành công các đề tài, các dự án nghiên cứu khoa học với đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Sau đó họ phải công bố các kết quả nghiên cứu và xuất bản tài liệu, hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho người học.

Ngoài những tiêu chí trên, các giảng vuên sư phạm cần tích cực xấy dựng môi trường giảng dạy giáo dục dân chủ, phát triển quan hệ với các tổ chức xã hội, kết nối với những giáo viên người học, giới khoa học chuyên ngành, các hiệp hộ và tổ chức nghề nghiệp.

Giảng viên sư phạm tự đánh giá hàng năm, trường xét duyệt ba năm một lần

Mỗi giảng viên được được đánh giá theo từng tiêu chí và xếp loại chung, từ đó, mỗi tiêu chí đánh giá được xếp theo 3 mức đó là đạt, khá, tốt. Xếp loại chung được căn cứ vào kết quả đánh giá theo từng tiêu chí một.

Việc đánh giá được căn cử theo nguồn thông tin, các bằng chứng và kết quả tự đánh giá của giảng viên sư phạm, đánh giá và kết quả khảo sát của các bên liên quan. Thông tin này được thu thập thường xuyên bàng phần mềm đánh giá trực tuyến của cơ sở đào tạo

Về quy trình, giảng viên sẽ tự đánh giá dựa trên nguồn thông tin về hoạt động, thành tích đạt được, phản hồi của người học… Sau khi có kết quả, hội đồng khoa, bộ môn trực thuộc sẽ đánh giá, xếp loại năng lực, chỉ ra điểm mạnh, điểm tồn tại của giảng viên và đưa góp ý; đồng thời tổng hợp kết quả cho bộ phận tổ chức cán bộ của trường. Cuối cùng, hội đồng đánh giá của trường sẽ phê duyệt kết quả đó.

Giảng viên sư phạm phải tự đánh giá hàng năm. Khoa, bộ môn trực thuộc và hội đồng của trường sẽ tổ chức đánh giá giảng viên ba năm một lần dựa trên những kết quả tự đánh giá hàng năm và những minh chứng đã thu thập.