Mách bạn cách học word form bằng cách chuyển từ Word sang Excel nhanh nhất

Word và excel là hai công cụ giúp ích rất nhiều trong cuộc sống đặc biệt là đối với văn phòng. Và bạn đã biết được cách học word form bằng cách chuyển từ word sang excel nhanh nhất chưa? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Cách học word form bằng cách chuyển từ Word sang Excel

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn sẽ lấy ví dụ với bảng tính kết quả có 2 trường SchoolName và Address. Được lưu ở đường dẫn E:\Examples\Gradebook.xlsx

Mach-ban-cach-hoc-word-form-bang-cach-chuyen-tu-word-sang-excel-nhanh-nhat
Mách bạn cách học word form bằng cách chuyển từ Word sang Excel nhanh nhất

Bước 1Thêm tab Developer cho Word. Chọn Office button → Word options

Mach-ban-cach-hoc-word-form-bang-cach-chuyen-tu-word-sang-excel-nhanh-nhat
Mách bạn cách học word form bằng cách chuyển từ Word sang Excel nhanh nhất

Xem thêm: Hướng dẫn chỉnh khoảng cách dòng trong word chuẩn và đẹp nhất để có cách làm dễ hiểu

Bước 2: Chọn tab Popular → tick chọn Show Developer tab in the Ribbon → OK.

Mach-ban-cach-hoc-word-form-bang-cach-chuyen-tu-word-sang-excel-nhanh-nhat
Mách bạn cách học word form bằng cách chuyển từ Word sang Excel nhanh nhất

Bước 3Chọn tab Developer → Legacy Tools → Text Form Field

Mach-ban-cach-hoc-word-form-bang-cach-chuyen-tu-word-sang-excel-nhanh-nhat
Mách bạn cách học word form bằng cách chuyển từ Word sang Excel nhanh nhất

Xuất hiện trên trang Word bây giờ là công cụ Text Form Field.

Mach-ban-cach-hoc-word-form-bang-cach-chuyen-tu-word-sang-excel-nhanh-nhat
Mách bạn cách học word form bằng cách chuyển từ Word sang Excel nhanh nhất

Bước 4Double-click vào công cụ Text Form Field. Gõ txtSchooName vào ô Bookmark → OK.

Mach-ban-cach-hoc-word-form-bang-cach-chuyen-tu-word-sang-excel-nhanh-nhat
Mách bạn cách học word form bằng cách chuyển từ Word sang Excel nhanh nhất

Bước 5Tạo thêm 1 công cụ Text Form Field nữa cho trường Address.

Mach-ban-cach-hoc-word-form-bang-cach-chuyen-tu-word-sang-excel-nhanh-nhat
Mách bạn cách học word form bằng cách chuyển từ Word sang Excel nhanh nhất

Bước 6Gõ txtAddress vào ô Bookmark → OK.

Bước 7Bấm tổ hợp phím Alt + F11 để khởi động VBE (Visual Basic Editor).

Mach-ban-cach-hoc-word-form-bang-cach-chuyen-tu-word-sang-excel-nhanh-nhat
Mách bạn cách học word form bằng cách chuyển từ Word sang Excel nhanh nhất

Bước 8Vào Insert → Module

Mach-ban-cach-hoc-word-form-bang-cach-chuyen-tu-word-sang-excel-nhanh-nhat
Mách bạn cách học word form bằng cách chuyển từ Word sang Excel nhanh nhất

Bước 9: Copy đoạn code sau vào cửa sổ module. Sau đó lưu và trở về Word.

 Sub TransferToExcel()

‘Transfer a single record from the form fields to an Excel workbook.

Dim doc As Document

Dim strSchoolName As String

Dim strPhone As String

Dim strSQL As String

Dim cnn As ADODB.Connection

‘Get data.

Set doc = ThisDocument

On Error GoTo ErrHandler

strSchoolName = Chr(39) & doc.FormFields(“txtSchoolName”).Result & Chr(39)

strPhone = Chr(39) & doc.FormFields(“txtPhone”).Result & Chr(39)

‘Define sql string used to insert each record in the destination workbook.

‘Don’t omit the $ in the sheet identifier.

strSQL = “INSERT INTO [PhoneList$]” _

& ” (SchoolName, Phone)” _

& ” VALUES (” _

& strSchoolName & “, ” _

& strPhone _

& “)”

Debug.Print strSQL

‘Define connection string and open connection to destination workbook file.

Set cnn = New ADODB.Connection

With cnn

.Provider = “Microsoft.ACE.OLEDB.12.0”

.ConnectionString = “Data Source=E:\Examples\Gradebook.xlsx;” & _

-“Extended Properties=Excel 8.0;”

.Open

Transfer data

Execute strSQL

End With

Set doc = Nothing

Set cnn = Nothing

Exit Sub

ErrHandler:

MsgBox Err.Number & “: ” & Err.Description, _

-vbOKOnly, “Error”

On Error GoTo 0

On Error Resume Next

cnn.Close

Set doc = Nothing

Set cnn = Nothing

End Sub

Mach-ban-cach-hoc-word-form-bang-cach-chuyen-tu-word-sang-excel-nhanh-nhat
Mách bạn cách học word form bằng cách chuyển từ Word sang Excel nhanh nhất

Bước 10Double-click vào Text Form Field của trường Address. Chọn TransferToExcel ở ô Exit → OK.

Mach-ban-cach-hoc-word-form-bang-cach-chuyen-tu-word-sang-excel-nhanh-nhat
Mách bạn cách học word form bằng cách chuyển từ Word sang Excel nhanh nhất

Bây giờ, khi bạn bấm phím Tab trên bàn phím thì trường Address sẽ sao chép dữ liệu từ hai trường SchoolName và Address đến tập tin Gradebook.xlsx với đường dẫn E:\Examples\Gradebook.xlsx. Nếu như file excel và đường dẫn đến file của bạn khác thì bạn hãy sửa lại trong đoạn code cho đúng theo tên file và đường dẫn đến file excel của bạn.

Nhiều tin tức nhận định rằng nắm được dữ liệu chính là chìa khóa để chuyển đổi mỗi bản ghi mới mà không nảy sinh vấn đề nghiêm trọng gì. Đoạn mã ví dụ chứa đựng các kĩ năng cần thiết giúp bạn bắt đầu. Bạn cần phải nâng cao kỹ thuật để điều chỉnh dữ liệu và một số các yêu cầu khác.

Trên đây là cách học word form bằng cách chuyển từ Word sang Excel nhanh nhất. Hy vọng bài viết của chúng tôi đã cung cấp thêm cho bạn nhiều thông tin. Chúc các bạn thành công!